Kestliku arengu eesmärgid

Ülemaailmsed kestliku arengu eesmärgid on loodud meie kõigi paremat tulevikku silmas pidades. Eestis on kestliku arengu eesmärgid seotud riigi pikaajalise strateegia "Eesti 2035" sihtidega. 
Kestlik areng tähendab tasakaalu looduskeskkonna, majandusliku ja sotsiaalse sfääri vahel – et ka tulevastel põlvedel oleks võimalik elada hea kvaliteediga väärikat elu. 

Vaata selgitavat videot

Globaalsed eesmärgid

Eesti 2035 eesmärgid

Eestis elavad arukad, tegusad ja tervist hoidvad inimesed
Eesti ühiskond on hooliv, koostöömeelne ja avatud
Eesti majandus on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik
Eestis on kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond
Eesti on uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne riik