Kesta.me privaatsuspoliitika järgib isikuandmeid töödeldes Euroopa andmekaitsereegleid (GDPR). Seoses sellega oleme alljärgnevalt koostanud privaatsuspoliitika ülevaate.

Kesta.me portaali andmete vastutavad töötlejad on:

MTÜ Töötleja

reg. kood 80570154

E. Vilde tee 138-88, Tallinn 12614, Eesti

info@proovikivi.ee

&

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)

reg. kood 80247016

Telliskivi loomelinnak, Telliskivi 60a/3 (3. korrus), 10412 Tallinn

 

1. Isikuandmete kaitse

Isikuandmed on andmed, mida MTÜ Töötleja ja MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ) (edaspidi Töötleja) kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks, küsimuste lahendamiseks või reklaamsisu saatmiseks või Eesti Vabariigi seaduse poolt ettenähtud nõuete täitmiseks.

Töötleja ei töötle Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

Töötleja kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Töötleja tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679. 

Töötleja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

2. Turvalisus

Kõiki Töötleja veebilehtede külastamise või teenuste osutamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. 

Alljärgnevalt toome ära Töötleja privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist, avaldamist, edastamist, muutmist, unustamist ja kustutamist. 

Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemisel, ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel/teenuskeskkondadel, millele meie veebilehtedel/teenuskeskkondadelviidatakse (välislingid). Veebilehte külastav ettevõtet esindav isik (Töötleja teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik vaid juriidilise isiku volitatud esindaja (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679).

     2.1.Milliseid andmeid kogutakse?

 • Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta hetkel isikustamata tehnilisi andmeid.
 • Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.
 • Andmeid kogutakse veebilehtede külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.
 • Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.
 • Füüsiliste isikute osas on kogutavateks andmeteks vajadusel unikaalsuse tuvastamiseks isikukood, kommunikatsiooniks nimi, e-posti aadress, mobiiltelefon, asukoha linn ja riik.
 • Juriidiliste isikutega kontakteerumiseks, üritustele registreerimiseks ja arve saatmiseks kogume ja töötleme järgmisi andmeid vastavalt vajadusele: registrinumbrit, VAT numbrit, nime, riiki, aadressi, e-postiaadresse,, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e- posti aadresse ning kontakttelefone.
 • E-mailidele saadetavate turunduslike sõnumite puhul võime koguda teie suhtluse kohta infot, näiteks kas te avasite e-kirja, millistele linkidele te vajutate, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutate ning millised on nende tehnilised omadused. See info salvestub iga kontakti ajalukku.
 • Töötlejal on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) kasutada oma kontakte turunduskommunikatsiooni säilitamiseks ja ärialaste- või partnerlussuhete hoidmiseks. Töötleja kontaktibaasis olles võime töödelda teie nime,  e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbrit turunduslikul eesmärgil, sh. sotsiaalmeedias- ja internetiturunduses (Facebook, Instagram, Google) ilma kolmandate osapooltega andmeid jagamata. Nendel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid 5 aastat alates teie kontakti kontaktibaasi lisamisest. 

 

Töötleja teenuste ja tegevuste raames Töötleja veebikeskkonda (nt veebilehele, Google Drive’i või mujale) üles laetud või muudel viisidel kogutud klientide isikuandmed on kaitstud konfidentsiaalsusnõudega, mis rakendub kohe, kui informatsioon on üles laetud.

Käesolevas alajaotuses loetletud isikuandmete töötlemise eesmärkide puhul pääsevad andmetele ligi Töötleja ainult selleks volitatud töötajad, kes kasutavad kõiki turvameetmeid oma töös, mis puudutavad teie andmete töötlemist.

Nõusolek vajalike isikuandmete kogumisele antakse teenuse tellimisel, sh. üritusele või programmi registreerimisel isiku poolt andmete ärasaatmise hetkel. Nõusolek loetakse antuks vastava ajatempliga.

     2.2. Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult. Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist Töötlejaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada ning projektide rahastustingimustes sätestatud andmete säilitamise nõudeid järgides juhul, kui selleks on vajadus ja see on seadusega kooskõlas. Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.

     2.3. Kellele võib kogutud andmeid edastada?

Töötleja poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

Töötleja teenuse raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, välja anda või edastada kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse. Töötleja kliendi tellimusel osutab Töötleja tehnilist abi andmetöötluses. Sellest ei muutu andmete omandi- ja vastutussuhe.

 

     2.4. Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

 • Õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine.
 • Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata, va. juhul, kui selleks on saadud vastav kinnitus (koolitustel / seminaridel / konverentsidel osalemine).
 • Kui isikuandmed ei ole muudetavad, kättesaadavad, avalikustatud veebilehel või teenuskeskkondades, tuleks meile
 • esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 7 tööpäeva jooksul.
 • Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest kõikide või mõne teema osas, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.
 • Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist. Selleks tuleks esitada taotlus isikut tuvastada võimaldaval moel.

 

Taotlust ei rahuldata, kui:

 • see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • see võib takistada teenuse osutamist või teenuse mitteosutamist,
 • see võib takistada õiguskaitse organite tööd,
 • see ei ole tehniliselt vajalik ega/või võimalik,
 • taotleja isik ei ole andmetega õiguslikult seotud,
 • taotleja isikut ei ole võimalik identifitseerida.

 

3. Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumine ja muudatused

Töötleja veebilehti ja/või teenuseid kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.


Privaatsuspoliitika viimati uuendatud 12.04.2022